Prezentele condiții generale completează în mod corespunzător condițiile comerciale contractuale existente între AQUA AURUM DISTRIBUTION SRL şi clienții săi.

Cuprins

 1. DEFINIȚII
 2. DURATA
 3. CONDIŢII  DE PLATĂ, PENALIZĂRI, PREŢURI
 4. COMANDĂ PRODUS
 5. CONFIDENŢIALITATE. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 6. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

DEFINIŢII:

Contract = document încheiat între AQUA AURUM DISTRIBUTIONşi clienţii săi prin care se stabilesc drepturi şi obligaţii asumate de părţi.

Anexă = document parte integrantă a contractului semnat între părţi.

Instrucțiuni de utilizare = document explicativ care informează clientul despre metodele de utilizare ale watercoolerelor, purificatoarelor, expressoarelor şi maşinilor de cafea, dar şi produselor AQUA AURUM DISTRIBUTION.

Produsul = Apă de izvor îmbuteliată în Dognecea – aflata în oferta comercială a AQUA AURUM DISTRIBUTION.

Servicii = transport

Interval de livrare = 9.00-18.00 persoane fizice – juridice;  9.00-21.00 pentru persoane fizice în baza unui program prestabilit la semnarea contractului. Intervalul de livrare este valabil în zilele lucrătoare.

Comandă = solicitarea fermă a Clientului pentru executarea livrării de Produs, și/sau Servicii. Aceasta se realizează la numerele de tel +40 723 303 696 / + 40 757 071 799,, sau alte numere de telefon promovate pe site www.aquaaurum.ro, prin contul clientului accesabil la adresa: www.aquaaurum.ro. Sau la bucuresti@aquaaurum.ro si timisoara@aquaaurum.ro. Și/sau prin intermediul magazinului online al AQUA AURUM DISTRIBUTION.

Pachet complet servicii marca AQUA AURUM DISTRIBUTION= totalitatea serviciilor asigurate de AQUA AURUM DISTRIBUTION, cuprinzând: furnizarea Produsului/ transportul,  .

Pachet servicii apă marca AQUA AURUM DISTRIBUTION= totalitatea serviciilor asigurate de AQUA AURUM DISTRIBUTION, cuprinzând: furnizarea Produsului apă marca AUR’A , transportul.

Client = persoana fizică,  persoana fizică autorizată sau persoana juridică care a încheiat un contract cu AQUA AURUM DISTRIBUTION şi care beneficiază de produsele acesteia. Clientul poate purta denumirea de ABONAT, BENEFICIAR, CUMPĂRĂTOR s.a.

Comandă = solicitarea fermă a clientului pentru executarea livrării de Produs care se poate face la numerele de tel +40 723 303 696 / + 40 757 071 799, prin contul clientului accesibil prin intermediul www.aquaaurum.ro sau la bucuresti@aquaaurum.ro si timisoara@aquaaurum.ro  şi/sau prin intermediul magazinului online al AQUA AURUM DISTRIBUTION

Aviz de expediție=documentul ce însoţeşte mărfurile pe timpul transportului până la predarea lor. Acesta va fi in mod obligatoriu  semnat de client şi ştampilat după caz, la primirea mărfii. În cazul în care marfa a fost primită şi clientul a omis să semneze avizul, acesta se consideră semnat din momentul acceptării Produsului.

Factura = act justificativ în care se consemnează cantitatea, prețul, tipul mărfurilor şi serviciilor cumpărate sau expediate. Poate să substituie documentul de însoțire a mărfii.

CONDIŢII  DE PLATĂ, PENALIZĂRI, PREȚURI

 1. Factura se emite pentru fiecare comanda, indiferent de cantitatea de Produs comandată.
 2. AQUA AURUM DISTRIBUTION va putea modifica preţurile  și/sau valorile din contract.   Clienții care nu sunt de acord cu modificările intervenite, au dreptul de a denunța unilateral contractul/contractele existent/existente între cele două părţi printr-o notificare cu confirmare de primire, fără însa a avea dreptul de a cere sau obţine despăgubiri sau daune interese. Încetarea contractului pentru motivele mai sus prevăzute, duce la aplicarea prevederilor referitoare la obligaţiile părţilor în cazul încetării raporturilor contractuale.
 3. Transmiterea facturilor. AQUA AURUM DISTRIBUTION expediază Clienţilor factura pe adresa de email menționată în contract și/sau prin diverse alte metode legale de expediţie. AQUA AURUM DISTRIBUTION poate decide oricând, în mod unilateral, schimbarea modalității de expediere a facturii, fără obligaţia de a notifica Clientul despre acest lucru. AQUA AURUM DISTRIBUTION nu răspunde de neprimirea facturii de către Client din motive neimputabile AQUA AURUM DISTRIBUTION.
 4. Acceptarea facturilor.Având în vedere natura serviciilor furnizate de AQUA AURUM DISTRIBUTION, Clientul are obligația de a se interesa cu privire la sumele de plată calculate în conformitate cu clauzele contractului şi de a le achita în timp util. CLIENTUL care nu a primit factura nu este exonerat de plata sumei indicate,  ci poate solicita o recomunicare a acesteia. Astfel, acesta va putea adresa departamentului Customer Service la numărul + 40 757 071 799 orice reclamaţii cu privire la modalitatea de facturare, la cerere putând primi prin email o copie scanată a facturii. La cerere, clientul poate primi prin posta sau curier un duplicat al facturii.
 5. Factura emisă de AQUA AURUM DISTRIBUTION va fi acceptată expres sau tacit de către Client. Factura necontestată în termen de 7 zile de la data emiterii este considerată acceptată la plată în mod irevocabil de către Client.
 6. Termen de plată. Achitarea contravalorii facturilor se va efectua în maxim 1 zile de la data emiterii acestora.
 7. Indexarea preţurilor. Beneficiarul este de acord ca AQUA AURUM DISTRIBUTIONsă indexeze preţurile negociate la semnarea contractului în RON, în cazul unor modificări semnificative ale pieţei (fluctuației cursului de schimb RON/EURO cu +/- 5%, faţă de valoarea înregistrată de Euro de la data semnării contractului) sau a creșterii preţurilor unor materii prime si combustibili.
 8. Penalitaţi de întarziere. AQUA AURUM DISTRIBUTIONîși rezervă dreptul de a solicita  penalități de 0,15% pe zi, începand din a 15-a zi de întarziere (15 de zile dupa data scadentă a facturii, conform contractului). Totalul penalităţilor pentru întârziere, prevăzute mai sus, poate depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.
 9. Imputaţia Plaţii. În cazul în care Clientul va înregistra sume restante, acesta declară că este de acord ca imputația plății să se facă cu prioritate asupra penalităților, a debitelor mai vechi și apoi asupra obligației a cărei scadenţă s-a împlinit mai recent.

​COMANDĂ PRODUS

 1. Pentru executarea livrării de Produse, Clientul va solicita în mod ferm oferta AQUA AURUM DISTRIBUTION sau o va verifica pe cea de pe site www.aquaaurum.ro.
 2.  Solicitarea fermă se va realiza la numerele de tel +40 723 303 696 / + 40 757 071 799 sau alte numere de telefon promovate pe site www.aquaaurum.ro, prin contul clientului accesabil la adresa: www.aquaaurum.ro , sau la bucuresti@aquaaurum.ro, timisoara@ aquaaurum.ro, precum si prin intermediul magazinului online.
 3. Lansarea de comenzi sau acceptarea mărfurilor de către Client, după ce a fost notificat, reprezintă acceptul său expres cu privire la noile prețuri sau valori, ce urmează să se aplice de la data indicată în notificare.
 4. AQUA AURUM DISTRIBUTION își rezervă dreptul de a stabili unilateral, o limită de credit cu privire la comenzile de livrare, urmand a le onora numai in conformitate cu limita astfel stabilită.

LIVRAREA.

AQUA AURUM DISTRIBUTION va efectua livrările în urma acceptării comezilor, dar numai în limita stocurilor disponibile. Livrarea se va efectua în zilele lucrătoare, în Intervalul de Livrare. În situaţii speciale AQUA AURUM DISTRIBUTION poate opta pentru modificarea orarului de livrare.

 1. Documente asociate livrărilor: AQUA AURUM DISTRIBUTIONva emite factura fiscală, iar livrările de Produs se vor efectua în baza avizului de însoţire a mărfii/facturilor și a Declarației de Conformitate, după caz.
 2. AQUA AURUM DISTRIBUTION se obligă să livreze Produsul conform Declarației de conformitate fiind garantat până la momentul desigilării Produselor de către Beneficiar. Ulterior desigilării Produselor de către Client, FURNIZORUL nu poate garanta calitatea Produsului în eventualitatea intervenţiei defavorabile a unor factori externi sau în cazul folosirii neconforme, de exemplu, dar fără a ne limita la: expunerea Produselor la razele soarelui, neconsumarea Produsului în termen de 3 săptămâni de la desigilare, depozitarea Produsului în condiţii neigienice, neigienizarea mâinilor înainte de desigilarea dozelor, etc.

CONFIDENŢIALITATE

 1. Părţile înţeleg să respecte confidenţialitatea contractelor semnate. Acestea nu vor dezvălui date privind conţinutul contractelor, nu vor comunica în public date  sau informaţii referitoare la activităţile acestora, decât dacă acestea sunt cerute de către autorităţi pe cale oficială sau legea o dispune imperativ. Clientul înţelege şi acceptă că orice încălcare a obligaţiilor de păstrare a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial, creează  prejudicii AQUA AURUM DISTRIBUTION, urmând ca, în funcţie de mărimea şi întinderea acestora,  Clientul să poată fi tras la răspundere.
 2. Orice sesizare, eveniment, comunicare va avea un caracter strict confidenţial şi părţile vor depune eforturile necesare în vederea respectării caracterului confidenţial.
 3. Modificarea datelor de identificare a Clientului, precum şi schimbarea adreselor şi/sau a telefoanelor, e-mail, etc. se vor notifica către AQUA AURUM DISTRIBUTIONîn termen de 5 zile de la schimbare, eventualele consecințe produse de lipsa notificării vor fi suportate de partea in culpă.
 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Clientul îşi da acordul în scris să i se prelucreze datele personale în scop de marketing şi/sau să-i fie cesionate către terţi. Acordul îşi va produce efectele de la data  înregistrării primirii acestuia de către AQUA AURUM DISTRIBUTION.
 5. Persoanele fizice au conform legislatiei aplicabile urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei.

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 1. Clientul declară pe propria răspundere că se află în stare de funcționare și nu se află, în cel puțin una din situatiile urmatoare, la data semnării contractului: societatea nu este în curs de radiere sau radiată, activitatea societății nu este temporar suspendată/intreruptă, nu a fost declarată/dispusă starea de faliment, nu are sediul social expirat, nu are cartea de identitate expirată (în cazul persoanelor fizice).
 2. În cazul în care datele de identificare furnizate de Client nu sunt conforme sau situația sa nu corespunde celor de mai sus, contractul nu va fi executat de Furnizor până la remedierea exactă a obligațiior asumate, fără ca primul să poată pretinde despăgubiri; Dacă această situație depășește 30 de zile lucrătoare, contractul încetează de plin drept.
 3. Prezentele Condiţii Generale Comerciale produc efecte juridice începând cu data intrării lor în vigoare şi până  la data înlocuirii lor cu nouă versiune.
 4. Nulitatea sau ineficacitatea unei clauze nu influenţează validitatea întregului contract sau a celorlalte clauze. În cazul în care unele prevederi ale contractului cadru sunt nule sau inefective, părţile contractante se obligă să le interpreteze conform Condiţiilor Generale Comerciale aflate în vigoare la data constatării nulităţii sau să le înlocuiască prin clauze ce corespund intereselor economice ale ambelor părţi, în conformitate cu sensul şi scopul contractului încheiat.
 5. Orice modificare sau completare la conţinutul contractului se va efectua numai printr-un act adiţional sau anexe corespondente acestuia.
 6. Prezentele Condiţii Generale Comerciale au fost adoptate astăzi, __________.

AQUA AURUM DISTRIBUTION SRL
Amalia Matei – Administrator